KERTSZAKERTO.HU

36 34/786-916   iroda@kertszakerto.hu

kertszakerto.hu

Helyi rendeletek

Tata

A beépítés általános rendelkezései
8.§72
Kötelező legkisebb zöldfelület

(7) A kötelező legkisebb zöldfelületbe beszámítható a

a) a növényzettel fedett (burkolat nélküli gyep, cserje, fa) terület 100%-a
b) A terepszint alatti építmény feletti feltöltés 30cm vastag termőtalajig nem számítható be, 30cm, vagy 30cm vastagságot meghaladó termőföld esetén a vastagsággal egyenértékű %-ban számítható be a zöldfelületi mértékbe. 1m felett 100%-os zöldfelületnek tekintendő.79

c) a vízáteresztő (nem szilárd) burkolat felületének legfeljebb 10%-a;
d) a vízfelület 70%-a,
e) Gyeprács alkalmazása esetén, annak 50%-os mértéke, kivéve a lakópark jellegő beépítést, melynél a gyeprács alkalmazása zöldfelületként nem engedhető meg.80

(8) Nem számítható be a minimálisan megkövetelt zöldfelületi mértékbe a burkolt felületen faverembe ültetett fasor.81

(9) A lakótelkek zöldfelületein 200m2-ként 1db lombos fa telepítendő a használatba vételig. 82
(10) Zöldfelület telepítésénél a fák legfeljebb 3,0 m-re közelíthetik meg az oldalsó telekhatárokat.

(11) Kereskedelmi létesítményt magába foglaló épületek egy szintje legfeljebb 3000m2-es lehet, illetve legfeljebb 5000 m² bruttó szintterületű. Ennél nagyobb alapterületű létesítmény elhelyezhetőségének megítéléséhez az alábbi vizsgálatok elvégzése szükséges: látvány és sziluett vizsgálat a környezetbe való illeszkedés igazolásához.

Közlekedési-zöld övezetek (KÖz)
31.§

1) A KÖz jelű övezet a közlekedési területek zöldfelülete.

(2) Az övezetben szökőkút, díszkút, köztéri szobor helyezhető el, növények telepíthetők a közlekedés biztonságának veszélyeztetése nélkül.

(3) A zöldfelületek kialakításához kertépítészeti terv készítendő az úttervekkel és a közműfejlesztési tervekkel összhangban.

(4) A közlekedési zöldfelület övezetéhez a közlekedési területen belül zöldfelületi jelleggel kialakított területek tartoznak, amelyeknek elsősorban védelmi funkciójuk van. 300

(5) Az övezetben csak közművezetékek, közműlétesítmények helyezhetők el. A zöldfelület aránya nem lehet kevesebb 75%-nál, melynek felén a meglévő faállomány megtartandó, illetve újratelepítendő. 301

(6) Az övezetben a zöldfelület aránya nem lehet kisebb 85%-nál, melyen legalább 50%-os faállomány és 20%-os cserje állomány (alacsony és magas cserjeszintekkel) telepítendő a forgalombiztonsági szempontok figyelembe vételével készült kertépítészeti terv alapján. 302

Általános zöldterületek (ZKp)

33.§

 

(1) A ZKp jelű általános zöldterületi övezetbe Tata belterületi közterületei közül az állandóan növényzettel fedett, különleges karaktert, sajátos, egyedi értéket nem képviselő városi közparkok tartoznak.

(2) a) A meglévő ZKp övezetben telket megosztani, közhasználat elől elzárt területet kialakítani nem lehet.

b) A szabályozási terveken jelölt övezetek területe ökofolyosó részét képezik, ahol szilárd burkolatú felületek nem alakíthatók ki, épületek el nem helyezhetők rajtuk.305

(3) Az övezetben nem helyezhető el épület
– 1500 m2-nél kisebb területeken,
– városképi, utcaképi szempontból jelentős épületek előtereit képező területeken,
– vízfelületek, vízfolyások, közlekedési területek zöldfelületein.

(4) ZKp1 jelű övezet beépítési mértéke 0%, az övezetbe tartozik: 306
– Volán pályaudvar melletti zöldterület, a Keszthelyi u. –Május 1 út délkeleti sarka,
– Bercsényi u., – Rákóczi u. közötti közpark (kórház előtt),
– Tata vasúti pályaudvara előtti közpark Gesztenyefa sor – Vasút u. találkozásánál,
– Agostyáni úti közpark, az evangélikus templom előtt,
– Toldi Miklós u.-i kúria előtti köztér,
– A Környei u-i temető előtt,
– A Testvérvárosok parkja,

Kialakítandó új parkok:
– Keszthelyi út – Május 1. út kereszteződésének északkeleti oldala,
– Oroszlányi út és a János patak közötti terület
– Szőnyeggyári sziget északi része, a Berta malom környezetében,
– Kocsi út menti parksáv,
– Széles-csapás dőlő menti park,
– Móricz Zsigmond tér.
– Újhegyi közparkok – Juharfa utca

(5) A ZKp2 jelű övezet jellemzői az alábbiak:
a) Az 1500 m2-t jelentősen meghaladó közparkokban a pihenés, testedzés, szabadtéri játék és ismeretterjesztés építményei a terület 2%-ban elhelyezhetők (pl.: vizesblokk, kölcsönző, a fenntartáshoz szükséges épület), legfeljebb 100 m2 bruttó alapterületű épület lehet.
b) A beépítés módja szabadon álló, a legnagyobb építménymagasság legfeljebb 3,5m.
c) Az övezet területén a burkolatok aránya legfeljebb 25%-os lehet.
d) Az övezetbe tartoznak a következő tatai közparkok:
– Kőkúti iskola közpark környezete,
– Kocsi úti közpark a buszforduló helyén,
– Pálóczy Horváth Ádám u. folytatásában lévő zöldterület,
– Fenyő tér
– Eszperantó tér
– Őskola tér a Szegfő u, Deák F. u. között.
e) Kialakítandó új parkok:
– Újhegy városrész közparkja, az Agostyáni út és az Újhegyi út között,
– Az új alközpontok számára kijelölt területeken belüli közparkok, az SZ-2/A jelű szabályozási terven kijelölt terület 40%-án Nagykert városrészben és Újhegyen.

(6) Közpark felújítása, új létesítése csak komplex és kertépítész által készített kertépítészeti terv alapján történhet. A kertépítészeti tervezéshez:
a) talajmechanikai szakvéleményt,
b) kertépítész által készített, favédelmi tervet kell elkészíteni. A kertépítészet, a közművek és a csatlakozó közlekedési felületek úttervezése azonos időben, egymással összhangban történjen.

(7) Közpark területe alá min. 1m-es földtakarással építhető mélygarázs. Közpark alatt mélygarázs létesítésének feltételeit szabályozási terv készítésével kell meghatározni.

(8) A közparkok legalább minden 100 m2-ére 1 db lombos fa telepítendő.

(9) A közkerteket, a közparkokat szolgáló parkoló felületek kialakításának területe a Zp övezet. Az övezet kiépítésekor a meglévő kőfal megtartásáról gondoskodni kell.

(10) Zöldfelületek létesítése
a) Közterületeken, valamint a közhasználatú feltáró magánutaknál az útburkolatok, járdák megépítésével egy időben, a beruházás részeként a fasori sávokat is ki kell alakítani és a növényzetet be kell telepíteni.
b) Az új kialakítású közterületen, valamint a közhasználatú feltáró magánutakon a szabályozási terven jelölt szakaszokon fasor telepítendő, útszakaszonként egyöntetű fafajból.
c) A város gyűjtő útjai mentén telepítésre kerülő fasor csak magas törzsű, többször iskolázott, legalább 10 cm törzsátmérőjű faiskolai áru telepíthető.
d) Egyéb közterületeken és a közhasználat előtt megnyitott magánutakon a fasorokba ültetett
faegyedeknek előnevelt faiskolai áruknak kell lennie.
e) Közterületi és a közhasználat előtt megnyitott magán utak menti fasorok telepítésénél legalább az ültetőgödör 1x1x1m-es szelvényében talajcseréről, termőföld visszatöltéséről gondoskodni kell.
f) Közterületi fasorok, zöldfelületek, védő zöld sávok öntözési lehetőségét biztosítani kell.
g) Valamennyi parkoló felület– telken belül is – csak fásítottan létesíthető, 4 beállóhelyenként minimum egy előnevelt, faiskolában beszerzett lombos fa telepítendő.
h) A beültetési kötelezettséggel érintett területeken háromszintes növényállomány telepítendő.
i) Háromszintes növényállomány telepítése esetén sem csökkenthető az övezetre meghatározott zöldfelületi minimum értéke.
j) A felszíni vízfolyások, patakok mentén kizárólag őshonos, termőhelyi és táji adottságoknak megfelelő növényfajok telepíthetők. 307

(11) Zöldfelületek védelme308
a) Élő fa kivágása – kivéve gyümölcsfa – esetén a törzsátmérőt 25 %-kal meghaladó fapótlásról a tulajdonosnak a telken belül gondoskodnia kell. Amennyiben a pótlandó fák a fakivágás által érintett ingatlanon – szakszerűen alátámasztott indokok alapján – csak részben helyezhetők el, a fennmaradó mennyiséget a telek 100 m-es környezetében közterületen is el lehet telepíteni. 309
b) A szabályozási terven jelölt megtartandó fasorok és annak idős, jó egészségi állapotú, nem életveszélyes egyedei nem vághatók ki. Egészségi célú ifjításukról és a természetes módon elpusztult egyedek azonos fafajjal történő pótlásáról gondoskodni kell. 310

(12)A Zöldfelületek és parkok építési paramétereit az 5. melléklet T6. táblázata tartalmazza 311

Védett zöldterületek

34.§312

 

(1) A város területi védelmi rendszeréhez tartozó, eredeti helyükön megmaradt kulturális és/vagy természeti örökségvédelem helyi szintű emlékeiként, zöldfelületként funkcionáló közparkok Tata védett zöldterületei.

(2) A ZKp-1 jelű övezet a helyi jelentőségő természetvédelmi terület kezelési övezetében lévő közparkok.
a) Területük nem csökkenthető.
b) Beépíthetőségük 0%.
c) A felszínen és a felszín alatt csak a működtetéshez a feltétlenül szükséges berendezési tárgyak jelenhetnek meg (pl.: pad, szemétgyűjtő, közvilágítás és közművek).
d) A parkok építési anyagai természetes anyagok lehetnek, a burkolt felületek megengedhető legnagyobb aránya 15%.
e) Magas építésű és erős fényforrások, reflektorok, hangerősítők nem alkalmazhatók.

(3) A ZKp-2 jelű övezetbe tartozó védett közpark övezetbe tartozik a Tanoda u. egykori temetőjének területe
a) Beépíthetősége legfeljebb 2%-os.
b) Az építés anyagai természetes anyagok lehetnek, a burkolt felületek megengedhető legnagyobb aránya 15%.
c) Magas és erős fényforrások, reflektorok, hangerősítők nem alkalmazhatók.

(4) ZKp-3 jelű közpark az „Építők parkja” (a természetvédelmi terület bemutató és egyben védő övezetéhez tartozik),
a) Beépíthetősége legfeljebb 2%-os.
b) Épületet elhelyezni az SZ-2/A jelű szabályozási terven jelölt építési zónán belül lehet.
c) A parkot szolgáló gépjárművek parkolása a terven kijelölt helyen biztosítandó.
d) A parkon belüli megengedett legnagyobb burkolt felületi arány 24% lehet.
e) A kerti berendezések közül a pihenést, testedzést, az ismeretterjesztés szolgáló szerkezetek, padok, szemétgyűjtők, ivó-kutak, valamint az információs rendszerek tárgyai helyezhetők el.

(5) A védett közparkokban kutyafuttató nem jelölhető ki.

 

Történeti kert (ZTk)

35.§313

(1) A ZTk-1 övezetbe tartozik az Angolkert SZ-2/A jelű szabályozási terven lehatárolt része. Az övezeten belül a kialakult beépítés mértéke megtartható, újraépíthető. Építeni, felújítani műemléki rekonstrukciós kertépítészeti engedélyezési terv alapján lehet. A tervnek a közművekre, egyéb vízépítési munkákra (pl.: források, tavak) a kerti al- és felépítményekre, a kert nem épület jellegű, tárgyi kultúráját visszaállító építményeire, a növényállományra, a kerítésre, kapukra egyaránt ki kell térnie.

(2) A ZTk-2 jelű övezetbe tartozik az SZ-2/A jelű szabályozási terven lehatárolt Angolkerti terület, valamint a pezsgőgyári fasor.
a) Az övezetben a beépítés mértéke 0%.
b) az övezetben a természetközeli állapotok fenntartása kötelező, a tófarokban a természetes állapot megtartandó.
c) a burkolt felületek kialakítására természetes alapú, vagy természetközeli anyagokat kell használni.

 

A Tatai Öreg-tó parti sétánya (KP-TÓS)

36.§

(1) A Tatai Öreg-tó vízfelülete szabad körüljárhatóságát, a szabad rálátást mindenkor biztosítani kell. Ez alól a Tófarok kivétel.

(2) A KP-TÓS-1 jelű övezetben csak természetes anyaggal megépített út létesíthető.

(3) A KP-TÓS-2 jelű sétányszakaszon természetközeli anyagú járófelület létesíthető és természetrokon bútorzat, játszóeszköz állítható. Az övezetben a természetközeli ligetes sétánykörnyezetet fenn kell tartani.

(4) A KP-TÓS-3 jelű övezet a partfallal megépített parti sétány különböző szélességű szakasza. 15 m széles területsávon belül semmilyen a tó 3vízminőségét veszélyeztető terhelő tevékenység nem folytatható.

 

Közkertek (ZKk)

37.§

(1) A városi közkertek nagysága nem csökkenthető.

(2) Az övezetbe tartozó kertek:314, 315

– Országgyűlés tér (Harangláb környezete),
– Váralja út Várfal előtti terek,
– Tanoda tér Fazekas u. felé eső részei,
– Erzsébet királyné tér,
– Naplókert úti kis-lakótelep,
– Május 1. út – Oroszlányi út kereszteződése és vele szemben a Május 1. út D-i oldala.
– Május 1. út – Oroszlányi út kereszteződése délnyugati oldala.
– Keszthelyi út menti lakótelep közterületi zöldterületei
– Május 1. út – Malom-patak – Új út – Ciframalmi-árok által határolt lakótelepi kertek
– Bartók Béla u. menti – Cifra-malom patak és Malom patak közti lakótelepi kertek.

 

EGYÉB ZÖLDFELÜLETŐ RENDSZERELEMEK

Rekreációs és védelmi zöldterületek (ZR; Zv)

38.§

(1) A ZR-ST jelű övezetekbe tartozik az Öreg-tó városrész tóparti strandja 316.

a) A ZR-ST-1 jelű területrész az övezetben a természetvédelmi terület kezelési zónája. Beépíthetősége 0%.
(b) A ZR-ST-2 jelű területrészen a strandolást szolgáló medence, sport felület létesíthető. Az övezet területének legalább 80%-át gyepszintű növényzettel kell borítani. A fák koronája által képzett borítottság – a fafajok teljes kifejlődési állapotát tekintve – legalább a terület 50%-a legyen.
(c) A ZR-ST-3 jellel megjelölt területrész a tóparti strand parkoló területe, a parkoló kiépítése kizárólag vízzáró burkolattal, olajfogóval, favédelmi terv alapján fásítva létesíthető. 3 gépkocsi állásonként legalább 1 fát kell telepíteni. A Vértesszőlősi út mentén egy, legfeljebb 3,0m2-es portaépület létesíthető.
(d) A ZR-ST-4 jelű területrészek a strand építési zónái, az SZ-2/A jelű terven jelölt sávok 50%-ban építhetők be, a teljes strandterületre vetítve 2%-os beépítettséget eredményezően. Az építési zónákban az ismeretterjesztés, az oktatás létesítményei, illetve a strandhoz kapcsolódó szolgáltatások, vendéglátási funkciók, szociális, egészségügyi, öltöző létesítmények építhetők. A megengedhető max. építménymagasság 4,0m.
(e) A ZR-Kö jelű övezet kizárólag a strand kiszolgálását biztosító, szervizelő közlekedés céljára szolgáló terület.

(2) A ZR-Sp jelű övezet az angolkerti városi sportpálya övezete.
(a) Az övezetben kizárólag gyepes vagy természet-közeli anyaggal fedett játszó- és/vagy sportpálya építhető. Kerti utak és burkolatok legfeljebb a terület 10%-áig létesíthetők.
(b) A növényzettel fedett területek aránya nem csökkenthető. A telekhatártól legalább 10 m széles, intenzív, háromszintes védő növényállomány telepítendő az SZ2/A jelű terven megjelölt helyeken.
(c) A kialakult beépítési mérték nem növelhető, az öltöző – büfé épület a kialakult tömegen belül újítható fel.

(3) ZR-1 jelű rekreációs zöldterület:317

(a) Az övezetbe tartozik a Szőnyeggyári szigetcsúcs, (létesíthető funkció a szabadidő eltöltését szolgáló füvész-, vagy sportkert), valamint a Fényes fürdőhöz ÉK-K-i oldalon kapcsolódó rekreációs terület.
(b) Az övezetben a legnagyobb beépítettség 0,5% lehet, építménymagasság 5,0m lehet. Gyepes sport- és játékpályák, az azt kiszolgáló, illetve a strand funkciót kiegészítő, szabadidő eltöltését szolgáló épületek létesíthetők. A burkolt felületek aránya legfeljebb 20% lehet. A lombkorona borítottságának aránya legalább 30% legyen, kifejlett állapotú fákat tekintve.

(4) ZR-2 jelű övezetben a szabadidő eltöltését szolgáló vegyes funkciójú létesítmények létesíthetők (pl.: sport, fittness, wellness, játéktér)..

(5) A szerkezeti tervben átalakulásra jelölt rekreációs területet a szabályozási terv ZR jelű területnek jelöli
(a) A telket alakítani szabályozási terv hiányában nem lehet.
(b) A meglévő épületek csak az élet és vagyonbiztonság okán újíthatók fel.
(c) Fejlesztési program alapján az övezetbe tartozó teljes területre szólóan szabályozási terv készítendő.

(6) Zv jelű védelmi zöldfelületnek számítanak azok a nem erdő típusú védett növényállományokkal rendelkező területek, amelyeknek egyúttal védelmi szerepük is van, továbbá azok a terven jelölt beültetendő zöldterületek, melyek valamely területhasználat okán a szomszédos területeket védik.
(a) Az övezet védelmi célú zöldfelületek létrehozására szolgál.318
(b) Az övezet korlátozott használatú zöldfelület, rekreációs berendezések és felszerelések nem létesíthetők.
(c) Az övezetben épület nem helyezhető el.
(d) Az övezet területén a melléképítmények közül csak a terület fenntartásához és őrzéséhez szükséges építmények helyezhetők el.
(e) A területen szilárd burkolatú út nem létesíthető.
(f) A zöldfelületi minimum értéke 95 %.
(g) Az övezet területén háromszintes, a környezeti ártalmakat jól tűrő fajokból álló növényállomány telepítendő.

(7) ZR-3 Rekreációs zöldterület a sportolás, a szabadidő, a pihenés zöldterületeinek övezete

ZR-3 Sz 1% Z=80%

Min. 4,0

Max. 10,5 30.000m2

A kötelező zöldfelület számításánál a tavak vízfelülete 100%-osan beszámítható a zöldfelületbe.319

(8) ZR-3/V Rekreációs zöldterületen belüli tavak területe (horgász tó és látvány tó). Az Újhegyi volt agyagbánya-tavak parti sávjában a vízgazdálkodáshoz kötődő építményeken kívül a vizek horgászati hasznosítását szolgáló faszerkezetű, legfeljebb 4 m2 alapterületű, felépítmény nélküli stég, továbbá a fenntartásra, körbejárásra alkalmas stabilizált, vízáteresztő szerkezetű út és pihenő padok helyezhetők el.

(9) A Rozgonyi és a Zsigmond utcát összekötő ZR jelű területen a meglévő rendeltetés megváltoztatása, vagy új létesítése, csak szabályozási terv készítése alapján lehetséges. A területhasználat differenciálását, valamint a bontáson kívüli építési tevékenység feltételeit a készítendő szabályozási terv határozza meg.

(10) Zv jelű védelmi zöld övezeten belül építmény nem létesíthető. A zöld övezetben lombhullató mellett örökzöld fa és cserje fajokat is kell telepíteni a terület legalább 35%-án.320

Tatabánya

Zöldterületek, zöldfelületek övezeteire vonatkozó előírások
1.    §

(1)    A Zkp jelű zöldterület (közpark) és a Zkk jelű közterületi zöldfelület (közkert) állandóan növényzettel fedett közterületi övezetek. Az övezetekben elhelyezhető a pihenést és a testedzést szolgáló építmény, játszótér, vendéglátó épület és a terület fenn-tartásához szükséges épület. Épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal.
(2)    Közpark és közkert területének legalább 80 %-án aktív zöldfelület biztosítandó.
(3)    A közpark aktív zöldfelületének legalább 60 %-án háromszintű növényállomány alakítandó ki.
(4)    A meglévő növényállomány védendő, fennmaradását, jó egészségi állapotát biztosítani szükséges. A zöldterület átépítése miatti – vagy kertészeti szakvélemény alapján elkerülhetetlen – fakivágás esetében a pótlásról egyidejűleg gondoskodni kell.

Zöldfelületekre vonatkozó előírások
1.    §

(1)    Az egyes építési övezetekben – ha a szabályozási terven jelölt kötelező növénytelepítés területe alapján ennél nagyobb érték nem adódik – a telkeken kialakítandó legkisebb zöldfelület az építési övezet táblázatában meghatározott szerinti lehet.
(2)    Az építési övezetekre előírt legkisebb zöldfelület mértéke csak a hatályos jogszabályok alapján csökkenthető (többszintes növényállománnyal). Terepszint alatti építmény felett kialakított zöldfelület tetőkertnek minősül.
(3)    Zöldterület (extenzív és intenzív közpark, közkert, köztér), temető és közintézmények kertjei csak táj- és kertépítész vagy tájépítész mérnök által készített kertépítészeti terv alapján építhető át, illetve létesíthető.
(4)    A zöldterületek védelméről és fenntartásáról, valamint kertészeti rekonstrukciójáról a zöldterület tulajdonosának gondoskodni kell.
(5)    A lakótelepi fás szárú növényállományok megőrzendők, fenntartásukról, kertészeti szakvélemény szerinti esetekben pótlásukról gondoskodni kell.
(6)    A meglévő utcafásítások megtartandók, kertészeti szakvélemény szerinti esetekben pótlásukról, kiegészítésükről gondoskodni kell. A fásítások pótlására – ha a kertészeti szakvélemény, szakterv mást nem ír elő – a már túlsúlyban lévő fafajok használandók.
(7)    A védett fasorok megőrzendők és azonos fajjal kertépítészeti terv alapján, folyamatosan felújítandók.
(8)    A telepítendő fasorokat a közlekedési közterületek kiépítésével egy időben telepíteni szükséges.
(9)    Bármely felszíni parkoló kialakítását minden megkezdett negyedik parkolóhely után egy darab, kétszer iskolázott, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, honos fafaj telepítésével kell megoldani.
(10)    Az építmények takaró fásítását őshonos fa- és cserjefajok alkalmazásával kell megoldani.