Ön szerint...
Kitől várja a megoldást?
 

Zöldterületek, zöldfelületek övezeteire vonatkozó előírások
1.    §


(1)    A Zkp jelű zöldterület (közpark) és a Zkk jelű közterületi zöldfelület (közkert) állandóan növényzettel fedett közterületi övezetek. Az övezetekben elhelyezhető a pihenést és a testedzést szolgáló építmény, játszótér, vendéglátó épület és a terület fenn-tartásához szükséges épület. Épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal.
(2)    Közpark és közkert területének legalább 80 %-án aktív zöldfelület biztosítandó.
(3)    A közpark aktív zöldfelületének legalább 60 %-án háromszintű növényállomány alakítandó ki.
(4)    A meglévő növényállomány védendő, fennmaradását, jó egészségi állapotát biztosítani szükséges. A zöldterület átépítése miatti - vagy kertészeti szakvélemény alapján elkerülhetetlen - fakivágás esetében a pótlásról egyidejűleg gondoskodni kell.

Zöldfelületekre vonatkozó előírások
1.    §


(1)    Az egyes építési övezetekben – ha a szabályozási terven jelölt kötelező növénytelepítés területe alapján ennél nagyobb érték nem adódik – a telkeken kialakítandó legkisebb zöldfelület az építési övezet táblázatában meghatározott szerinti lehet.
(2)    Az építési övezetekre előírt legkisebb zöldfelület mértéke csak a hatályos jogszabályok alapján csökkenthető (többszintes növényállománnyal). Terepszint alatti építmény felett kialakított zöldfelület tetőkertnek minősül.
(3)    Zöldterület (extenzív és intenzív közpark, közkert, köztér), temető és közintézmények kertjei csak táj- és kertépítész vagy tájépítész mérnök által készített kertépítészeti terv alapján építhető át, illetve létesíthető.
(4)    A zöldterületek védelméről és fenntartásáról, valamint kertészeti rekonstrukciójáról a zöldterület tulajdonosának gondoskodni kell.
(5)    A lakótelepi fás szárú növényállományok megőrzendők, fenntartásukról, kertészeti szakvélemény szerinti esetekben pótlásukról gondoskodni kell.
(6)    A meglévő utcafásítások megtartandók, kertészeti szakvélemény szerinti esetekben pótlásukról, kiegészítésükről gondoskodni kell. A fásítások pótlására – ha a kertészeti szakvélemény, szakterv mást nem ír elő – a már túlsúlyban lévő fafajok használandók.
(7)    A védett fasorok megőrzendők és azonos fajjal kertépítészeti terv alapján, folyamatosan felújítandók.
(8)    A telepítendő fasorokat a közlekedési közterületek kiépítésével egy időben telepíteni szükséges.
(9)    Bármely felszíni parkoló kialakítását minden megkezdett negyedik parkolóhely után egy darab, kétszer iskolázott, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, honos fafaj telepítésével kell megoldani.
(10)    Az építmények takaró fásítását őshonos fa- és cserjefajok alkalmazásával kell megoldani.